Page 8 - MeerJazz-Vriendenkrant-2014-2
P. 8

Oosterdok Trio Big Band BollenstreekJamsessies o.l.v.
                                featuring
KwTahkoemransaat Robbert Suilen 12september 2014
14 28De Beurs,           september 2014 De Rustende Jager,           oktober 2014    improvisatie en het bij
                  Nieuw Vennep                     De Beurs,     tijd en wijle “Metropole
     Hoofddorp                                    Hoofddorp     Orkest achtige” geluid is
 Het verrassende is dat jeDrummer Bob van Eekhout hoorde pianist Thij-                   voor een belangrijk deel
 nooit weet welke com-  men Schoute solo spelen in de bekende Amster-     De Big Band Bollen-     de verdienste van Adri,
 binaties er zo om het  damse Bar Bodega ‘Keyzer’ en werd getroffen      streek heeft een tra-    in combinatie met het
 kwartier op het podi-  door Thijmen’s aparte harmonische aanpak van     ditionele big band in    vakmanschap van de ei-
 um verschijnen. In de  mainstream jazz standards. Ze raakten in gesprek   bezetting: vier trompet-  gen geluidstechnicus en
 ene set kan mainstream  en besloten tot het project “Old School Meets     ten, vier trombones, vijf  de kwaliteit van de eigen
 worden gespeeld, en in  New School In Jazz”. Ze richten het OOSTERDOK     saxen en een ritmesec-   installatie. Vanmiddag
 de andere blues of een  Jazz Trio op samen met bassist Vincent Arp. Thij-   tie bestaande uit drums,  heerlijke bigband jazz-
 wat moderner jazzgen-  men en Vincent studeren Jazz aan het Conservato-   bas, gitaar en piano. Veel en dansmuziek met
 re. De jamsessie midda- rium van Amsterdam. Voor de Meer Jazz Café mid-    minder traditioneel is   prachtige zang van Cori-
 gen zijn daardoor altijd dag wordt het trio uitgebreid met zanger Robbert   het repertoire van het   ne Schols.
 leuk en altijd spannend, Suilen, eveneens jazzstudent aan het CvA. Het trio  orkest. Natuurlijk bevat  Bezetting: Saxen: Aad
 voor het publiek én voor zal bekend werk vertolken van Ellington, Peterson,  de speelmap de beken-    Wols, Aad Maas, Hen-
 de musici. Sessionleider Parker, Strayhorn e.v.a.               de bigband standards,    riette Limburg, Jos
 en bassist Tom Kwaker-  Bezetting: Bob van Eekhout (drums), Thijmen      maar de laatste jaren    Steemers en Alex Ver-
 naat zorgt ook nu weer  Schoute (piano),Vincent Arp (bas) en Robbert Suilen  brengt de band steeds    nooij. Trompetten: Cees
 voor een prima basis-  (zang).                        vaker werk van top-     Paauw, Jan de Wit, Mick
 trio waarbij individuele                            artiesten van de laatste  van Dijk en Bram Breed-
 musici kunnen inha-                              halve eeuw. Van menige   vel. Trombones: Ferry
 ken. Kunt u en durft u                             top-40 wereldhit maakte   van Zijp, Paul van der
 zelf een nummer mee te                             bandleider Adri van Vel-  Poel, Johan Schutte en
 doen? Meld u dan bij de                            sen een spetterend big-   Aad van der Kwaak. Rit-
 sessieleider vooraf of in                           bandarrangement. Pro-    mesectie: John Bakker
 de pauze en neem voor-                             minent in de speelmap    (drums), Jim van Es (gi-
 al goede partijtjes mee                            aanwezig zijn songs van   taar), Marco Deegenaars
 voor de begeleiders.                              bijvoorbeeld Michael    (piano), Joop Veenis
                                        Bublé, Caro Emerald,    (bas). En verder Corine
                                        Amy Winehouse, Robbie    Schols (zang), Adri van

JAcco van santen - Bird lives                          Williams en Stevie Won- Velsen (algehele leiding)
                                        der. De arrangementen en Rien Cirkel (geluid en
                                        laten veel ruimte voor techniek.

Het Jacco van Santen   muziek en bespeelde.    vanwege zijn uiterst fra- L alouzznovember 2014
Quintet blaast de mu-   Tijdens de fameuze con-  gile bouw. Daarbij is het
ziek van Charlie “Bird”  certen ”Jazz at the Massy een sax met een geheel   09 De Beurs, Hoofddorp
Parker nieuw leven in.  Hall” en “The Washing-   eigen karakter en daar-

En hoe! Het vijftal laat ton Concerts” in 1953 door lastig bespeelbaar. Lalouzz dankt zijn eigenheid aan de rijke verschei-
zich vooral inspireren een acryl plastic sax Dit instrument spreekt denheid van de Amerikaanse muziekgeschiedenis

door het minder be- van het merk Grafton. tot ieders verbeelding. waar hij en zijn band mee zijn opgegroeid. Een ze-
kende werk van deze De sax bevalt Parker zo Er live naar kijken én kere ’jazziness’ die toegankelijk en dynamisch is

jazzgrootheid. Onver- goed dat hij hem koopt. luisteren is een ervaring maar vooral altijd ‘grooved’.
valste bebop van de Wegens contractuele die de liefhebber niet De eigenwijze composities van Lalouzz weerspie-

bovenste plank en dat problemen, maakt hij mag missen!             gelen vernuft, passie en nieuwsgierigheid  terwijl
niet alleen. Van Santen onder de naam Char- Bezetting:             zijn warme stemgeluid smaakvol past bij de laid-

gebruikt voor deze gele- lie Chan met deze sax Jacco van Santen back 70’s vibe van de Wurlitzer piano.  Niet voor

genheid een bijzondere nog een aantal briljante -  Graftonsaxofoon, niets wordt de band vaak vergeleken met hun

sax: de kunststof Graf- opnamen. De Grafton Ellister van der Molen – bronnen van inspiratie:  Sting, Supertramp, Steely
ton. Charles Christop- is nu een collectors item (trompet), Bob Wijnen Dan & Stevie Wonder. 

her Parker junior (1920- waar men nagenoeg niet (piano), Jan Voogd Als bandleider levert Lalouzz een ‘framework’ dat
1955), kortweg Bird, is meer op durft te spelen (bas) en Niek de Bruijn de band uitdaagt en het beste uit ieder individu

een van de belangrijkste               (drums).                        weet te halen: er is veel
musici in de over-                                             ruimte voor improvisatie

gang van de tradi-                                             en spontaniteit. Lalouzz

tionele - naar de                                              live is een feestje dat je

moderne jazz-                                                niet wilt missen!

                                                      Bezetting: Rob Deuren-

                                                      berg (zang, bas en ef-

                                                      fecten), Fleur

                                                      Herrewijn (zang), Coy

                                                      Wierda (zang), Dennis

26 oktober 2014                                               W. Thompson (toet-
     De Rustende Jager, Nieuw Vennep                                  sen) en Sven Bakker
                                                      (drums).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12