Page 5 - MeerJazz-Vriendenkrant-2015-1
P. 5

VRIENDEN VAN MEER JAZZ                              SPONSORING MEER JAZZ

De groep Vrienden van Meer Jazz is de laatste jaren stevig uitgebreid       H et festival is in zijn 20-jarig bestaan uit-
     en deze lijn willen we graag doorzetten. De financieel moeilijke jaren      gegroeid tot een muziekevenement van
     hebben ook de portemonnee van Meer Jazz geraakt. Gelukkig heb-          internationale allure. Elk jaar in mei zijn
ben we in de gemeente Haarlemmermeer, hoofdsponsor Corendon Vliegva-       nationale en internationale sterren een weekend
kanties en een grote groep regionale bedrijven betrouwbare ondersteuners.     lang te zien en te horen op meer dan tien podia
Om de kwaliteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen vroegen wij      in en rond Het Cultuurgebouw in het centrum
van iedere partner vanaf 2014 een 10% verhoging van de bijdrage. Voor u als    van Hoofddorp. Het gevarieerd programmeerde
Vriend van Meer Jazz betekende het dat uw jaarlijkse minimum bijdrage, die    muziekfeest brengt duizenden mensen op de
al sinds 2010 gelijk gebleven is, per 1 januari 2014 is verhoogd naar e 33, -.  been.
U ondersteunt daarmee onze concerten en het                    Wij, Carla Hulsegge, Sonja Reckewell, Gerco
festival maar krijgt er ook veel voor terug.                   Tolsma, Loet van der Lee en Adri van Oostrum,
                                         - de sponsorcommissie - zijn alweer druk bezig
• k ortingen op entreekaarten van Schouwburg                   met het werven van nieuwe sponsoren en het
  De Meerse in seizoen 2014-2015                         onderhouden van de bestaande relaties om het
                                         Corendon Meer Jazz Festival 2015 weer financi-
• g ratis toegankelijke concerten tijdens de Meer Jazz              eel mogelijk te maken. Sponsorwerving gaat niet
  Cafés en de Festivals                             vanzelf. Wij kunnen best wat steun gebruiken om
                                         nieuwe sponsoren te vinden of deuren voor ons te
• u p to date informatie over ophanden zijnde concerten             openen. Er wordt veel tijd en energie ingestoken
• twee maal per jaar een Vriendenkrant                      om op een moeilijk wordende markt sponsoren te
• korting op artikelen en diensten bij meer dan 250 regionale bedrijven dankzij vinden. Met ons n uitgebreide sponsorpakket met
                                         op maat gesneden tegenprestaties hopen wij ge-
  onze samenwerking met de HoofddorpPas                     ïnteresseerde bedrijven van de aantrekkelijkheid
• e en goed gevoel want door uw bijdrage worden kunst en cultuur ondersteund.  van een Meer Jazz-sponsorschap te overtuigen.
                                         Hebt u ideeën of kunt u deuren voor ons openen
In december wordt de nieuwe ‘Vriend van Meer Jazz’-pas aan u verstuurd.      laat het ons weten dan kunnen wij misschien weer
Als u een nieuweVriend van Meer Jazz wilt aanmelden, neemt u dan contact op    een sponsor aan ons lijstje toevoegen. Wij werken
met de secretaris van de Vrienden van Meer Jazz, Mieke Booij. Zij is per e-mail  met plezier naar het Corendon Meer Jazz Festival
bereikbaar via: vrienden@meerjazz.nl.                       2015 toe.

 Sociale Media                                  -Adri van Oostrum
door Claire Schouten en Remco Rijgersberg

Dit jaar hebben we voor het eerst soci- We zijn er nog niet, er
     al media écht actief ingezet voor Meer is nog genoeg ruimte
     Jazz. Zowel gedurende het jaar, als rond voor verbetering, maar
het festival. Vooral tijdens het festival leverde dit de eerste stappen zijn

mooie resultaten op. Tijdens het festival hebben gezet. Wat in ieder geval

we geprobeerd zo veel mogelijk overal aanwezig duidelijk is geworden, is

te zijn Dit resulteerde dan ook in een redelijke dat Meer Jazz niet zón-

dekking van het gehele festival. Met onze der social media kan. En

eigen telefoon maakten we foto’s die in real-time dus ook niet zonder ons!

op Twitter en Facebook geplaatst werden. Met Volgt u ons nog niet op

bestuurslid Bram Schouten en festivaldirecteur Facebook en Twitter?

Loet van der Lee afgesproken dat zij ook foto’s zou- Doe dat dan snel en

den mailen. Acts die ik (Claire) miste omdat ik op het mis geen enkel nieuwtje  Vrienden bedankt!
festival bij iets anders was, plaatste Remco alsnog meer! U vindt ons op
door. Ondanks dat dit het eerste jaar was dat er zó www.facebook.com/

actief gebruik is gemaakt van social media, zien we StichtingMeerJazz en op
zeer positieve resultaten. Zowel op Facebook als Twitter als @MeerJazz. Medio dit jaar heb ik het dan 45 jaar). Ondanks
                                         bestuur laten weten met dat we dit aantal niet
Twitter waren de resultaten al zeer veelbelovend. - Remco & Claire
                                         het secretariaat van de hebben bereikt, kijk ik

                                         Vrienden van Meerjazz toch terug op plezierige

Ben Kok Op 19 september is onze Ben Kok overleden. te stoppen. Toen ik 6 jaar en succesvolle jaren met
              Begin 2014 werd kanker geconstateerd. Tijdens het geleden geleden “ja” zei een groei van 220 vrien-
jazzfestival waren hij en Lydia nog aanwezig en tegen het verzoek van den in 2008 naar 364
Ben was vast van plan er helemaal bovenop te het toenmalige bestuur, vrienden in begin 2014.
komen. Maar helaas… Zijn KLM/Air France- had ik mij voor 5 jaar ge- Ik wil het bestuur en heel
motorclub heeft hem op indrukwekkende wijze op committeerd of minder veel vrienden bedanken
zijn laatste tocht begeleid. De crematie heeft plaatsge- bij het bereiken van 500 voor hun support in de
vonden op 25 september. Ben was Meer Jazzer van het vrienden. Het eerste heb afgelopen jaren. Ik wens
eerste uur. Bij de meeste evenementen, en ook tijdens ik ruimschoots gehaald; mijn opvolgster Mieke
de Meer Jazz Cafés, waren hij en Lydia van de partij. het tweede helaas niet. Booij veel succes en veel
Beiden waren ook enthousiaste vrijwilligers. Voor velen Het aantal van 500 vrien- (nieuwe)vrienden toe.

was het tijdens de festivals zo’n vertrouwd beeld: Ben den leek mij toen reëel
en Coen, die samen de podia bevoorraadden en over- met een inwonertal van Met vriendelijke groet en
al insprongen waar maar hulp nodig was. Wij missen zo’n 140.000 mensen in graag tot ziens.

die aardige en altijd zo vrolijke Ben en wij wensen Lydia en de kinderen heel de Haarlemmermeer      Jan Patist
veel sterkte toe in de moeilijke tijd die nu voor hen ligt, een tijd zonder Ben. (waarvan 41% ouder is
   1   2   3   4   5   6   7   8