Page 7 - MeerJazz_Vriendenkrant_2017_1
P. 7

TAKE OFF MUSIC EVENT muziek voor iedereen!

Meer Jazz gaat met haar tijd mee. De oplettende bezoeker heeft wel gemerkt dat dat het festival al enkele jaren in beweging
is. En inderdaad, de voorzichtig ingezette karakterverandering begint langzaamaan meer vorm te krijgen. Komend jaar zal
dat streven nog duidelijker worden – ook al door de nieuwe naam die voortaan wordt gevoerd:
het TAKE OFF Music Event.

SPIL                VARIËTEIT            VOOR IEDEREEN            HET TAKE OFF MUSIC EVENT

Het is buiten kijf dat de     Ook het afgelopen jaar viel   Op het festival in 2017 wordt    Geeft nog meer variatie, nog
International Big Band       de diversiteit op. Denk aan de  die diversiteit nog verder     meer plezier, en de Meer
Competition en enkele       optredens van Edisonwinnares   uitgebouwd. Uiteindelijk, zo    Jazz Prijs, de kwaliteit en de
topconcerten de jazzy spil     Laura Fygi, Van Binsbergen    redeneert Meer Jazz, is alle    gezellige sfeer… die blijven!
van het festival vormen.      Playstation, Sabrina Starke   muziek familie van elkaar. In    Laat Meer Jazz maar schuiven!
Dat blijft. Jaarlijks worden    en Sven Hammond, Paulo      die visie past ook het idee voor  En denk erom: Meer Jazz is
zo’n zevenhonderdvijftig      Mendonaς , The Houdini’s,    harmonie en fanfareorkesten     voor iedereen!
Europese big bands benaderd    de Cubop City Bigband, The    en brassbands. Dit onderdeel
om deel te nemen. Uit de      Millers Tribute Band, de New   wordt nog verder uitgebreid,
vele aanmeldingen worden      Amsterdam Voices en Brownie   want de stap van blaasorkest
uiteindelijk twintig orkesten   Dutch. Ook verder was er een   naar big band is niet heel groot.
geselecteerd die dan op de     variëteit aan uiteenlopende   Het is familie! Neefje en nichtje.
zaterdag van het festival in    bands en activiteiten, er waren En dat geldt voor allerlei andere
twee klassen tegen elkaar in het  DJ’s, er waren masterclasses   muziek die al dan niet op het
krijt treden. Dit concours heeft  en er was een eerste aanzet   festival te vinden was.
Haarlemmermeer en Meer       voor een blaasorkestenfestival. En voor wie het opviel dat de
Jazz niet alleen internationaal  Kortom, muziek en activiteiten  grens tussen pop en jazz lijkt te
op de kaart gezet, het is     voor elke smaak, voor jong en  vervagen: dat is niet zo gek als
ook een zeer aantrekkelijk     oud.               je je realiseert dat de huidige
programmaonderdeel. Neem                      popmuziek rechtstreeks uit de
alleen al de sfeer van al die                    jazz en blues is voortgekomen.
orkesten die op verschillende                    Sterker: de pop begon in alle
podia tegen elkaar opnemen                     hevigheid – seks, drugs, rock
om uiteindelijk ’s avonds in de                   and roll, het was er allemaal -
finale te belanden!                         toen in 1917 de eerste jazzplaat
                                  verscheen.

MEER JAZZ PRIJS 2016

voor saxofonist scott hamilton

D e Meer Jazz Prijs        CD-release van zijn nieuwste
      2016 werd onder     CD “Triple Treat”.
      grote belangstelling  Scott Hamilton was opgetogen
uitgereikt aan Scott Hamilton   over het winnen van de
- tenor saxofoon - tijdens zijn  Meer Jazz Prijs en de gouden
optreden met Léah Kline (zang)   reversspeld met briljanten die
en Francesca Tandoi (piano).    ter beschikking is gesteld door
                  Juwelier-Diamantair Paul van ‘t
Scott kwam in de mid        Hullenaar.
70tiger jaren op als inter-
nationale jonge Jazz-ster heeft
inmiddels meer dan 100 CD’s
op z’n naam staan. Toerde
over de globe en musiceerde
op ieder continent. Hij speelde
met de Jazz Groten zoals Roy
Eldrigde, Anita O’Day, Benny
Goodman, Tony Bennett, Ella
Fitzgerald, Rosemay Clooney,
Concord All Stars en is
tegenwoordig vaak gast solist bij
diverse groepen en festivals.
Het was een dubbel feestje
want het was ook gelijk de
   2   3   4   5   6   7   8